For English scroll down.

Voorwaarden afkopen verzend- en retourkosten

 1. De kleertjes.com ‘Afkopen verzendkosten’ (hierna: Afkopen verzendkosten) wordt aangeboden door: kleertjes.com B.V. kantoorhoudende aan de Gildenstraat 5, 7005 BL, Doetinchem (hierna: kleertjes.com).
 2. ‘Afkopen verzendkosten’ is alleen beschikbaar in onze webshop (kleertjes.com) en kan in combinatie met andere artikelen worden gekocht in onze webshop. Deze service kan niet separaat worden gekocht.
 3. Iedereen met een webshopaccount kan gebruik maken van Afkopen verzendkosten’ (hierna: de Deelnemer). Beschikt de deelnemer nog niet over een webshopaccount op kleertjes.com dan kan deze direct worden aangemaakt.
 4. ‘Afkopen verzendkosten’ is de verzendservice van kleertjes.com. De deelnemer kan ‘Afkopen verzendkosten’ kopen op kleertjes.com voor € 5,95 euro per jaar. Hiermee profiteert de deelnemer een jaar lang van gratis verzenden van alle bestellingen.
 5. ‘Afkopen verzendkosten’ geldt op alle verzendingen binnen Nederland en België.
 6. De deelnemer schaft ‘Afkopen verzendkosten’ aan door het in het winkelmandje te plaatsen. Wijze van aankoop:
  - ‘Afkopen verzendkosten’ kan bij het afronden van de bestelling als service worden gekozen. Het kan niet apart worden gekocht.
  - De deelnemer rekent af via het normale bestelproces.
  - ‘Afkopen verzendkosten’ is meteen geactiveerd.
  - Bij de eerstvolgende bestelling logt de deelnemer in met zijn webshopaccount op kleertjes.com en de verzendkosten worden meteen in mindering gebracht op het totaalbedrag.
  - ‘Afkopen verzendkosten’ loopt automatisch af.
 7. ‘Afkopen verzendkosten’ loopt na 12 maanden automatisch af. De startdatum is de datum waarop ‘Afkopen verzendkosten’ is gekocht op kleertjes.com.
 8. De service ‘Afkopen verzendkosten’ kun je niet afrekenen zonder account.
 9. Per webshopaccount geldt één ‘Afkopen verzendkosten’ per jaar.
 10. kleertjes.com behoudt zich het recht voor om ‘Afkopen verzendkosten’ eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op: kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 11. ‘Afkopen verzendkosten’ is uitsluitend geldig op kleertjes.com.
 12. Voor al het overige omtrent bezorging zijn de algemene voorwaarden van kleertjes.com van toepassing. 
 13. Op ‘Afkopen verzendkosten’ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 14. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van ‘Afkopen verzendkosten’ kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur.
 15. kleertjes.com is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door kleertjes.com.
 17. Klachten over ‘Afkopen verzendkosten’ kunnen schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt worden bij kleertjes.com, afdeling Klantenservice (mail: service@kleertjes.com of tel: 0314-320120).
 18. Door deelname aan ‘Afkopen verzendkosten’ verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 19. Klanten van kleertjes.com hebben het recht om binnen 14 dagen de service ‘Afkopen verzendkosten’ te beëindigen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de Klantenservice via service@kleertjes.com. Dit beëindigingrecht geldt niet als u de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen kunt beëindigen. Indien u de service ‘Afkopen verzendkosten’ beëindigt dan heeft kleertjes.com het recht om € 3,95 (of € 4,95 in België) verzendkosten te vorderen

  Versie 3, augustus 2017, kleertjes.com

Conditions for buying off shipping and return costs

 1. The kleertjes.com shipping costs buy-off service (hereinafter referred to as the “Shipping Costs Buy-off”) is offered by kleertjes.com BV, which has its registered offices at Gildenstraat 5, 7005 BL Doetinchem (hereinafter referred to as “kleertjes.com”).
 2. The Shipping Costs Buy-off is only available in our webshop (www.kleertjes.com) and can be purchased along with other items in our webshop. This service cannot be purchased separately.
 3. Anyone who has a webshop account (hereinafter a “Participant”) may use the Shipping Costs Buy-off. If the Participant does not yet have a webshop account with kleertjes.com, one can be created on the spot.
 4. The Shipping Costs Buy-off is a shipping service provided by kleertjes.com. The Participant may purchase a Shipping Costs Buy-off on the kleertjes.com site for €5.95 per year. This lets the Participant benefit for one year from free shipment of all orders.
 5. The Shipping Costs Buy-off applies to all shipments within the Netherlands and Belgium.
 6. The Participant purchases the Shipping Costs Buy-off by placing it in their shopping basket. Method of purchase:
  - The Shipping Costs Buy-off can be chosen as a service when completing the order. It cannot be purchased separately.
  - The Participant pays for it through the normal ordering process.
  - The Shipping Costs Buy-off is activated immediately.
  - For subsequent orders, the Participant uses their webshop account to log in on kleertjes.com and the shipping costs will be deducted immediately from the total amount.
  - The Shipping Costs Buy-off expires automatically.
 7. The Shipping Costs Buy-off expires automatically after 12 months. The starting date is the date upon which the Shipping Costs Buy-off is purchased on kleertjes.com.
 8. The Shipping Costs Buy-off service cannot be purchased without an account.
 9. A single Shipping Costs Buy-off applies for each webshop account per year.
 10. kleertjes.com reserves the right to modify, suspend or cancel the Shipping Costs Buy-off service unilaterally. Notification to that effect will be given on: kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 11. The Shipping Costs Buy-off is only valid on kleertjes.com.
 12. In all other respects related to delivery, the general terms and conditions of kleertjes.com are applicable.
 13. The Shipping Costs Buy-off is solely subject to Dutch law.
 14. Participants who demonstrably misuse the Shipping Costs Buy-off may be excluded from participating. Any discount that is provided incorrectly may also be reclaimed by issuing an invoice.
 15. kleertjes.com accepts no liability for any typographical errors or misprints.
 16. In cases that are not covered by these terms and conditions, the decision will be made by kleertjes.com.
 17. Complaints about the Shipping Costs Buy-off may be lodged in writing or by phone to the kleertjes.com Customer Services department (by e-mail to service@kleertjes.com or by phone on +31 (0)314-320120).
 18. Participating in the Shipping Costs Buy-off implies that the Participant declares that they agree to the above-mentioned promotional terms and conditions. These terms and conditions can be found on kleertjes.com/afkopen-verzendkosten.
 19. Customers of kleertjes.com are entitled to terminate the Shipping Costs Buy-off service within 14 days. This can be done by contacting the Customer Services department of kleertjes.com in writing. This right of cancellation does not apply if you fail to terminate the agreement within 14 calendar days. If you terminate the Shipping Costs Buy-off service, kleertjes.com shall be entitled to reclaim shipping charges of €3.95 (or €4.95 in Belgium).

Version 3, August 2017, kleertjes.com